Journal Detail

Journal Name
ISSN (P) 2587-2222
ISSN (O) 2587-2230
Country Turkey
Frequency Bi-Annual
Journal Discipline
Area of specialization
Organization
Journal Language
Year of First Publication 2016
Web Site dergipark.org.tr
Editor Fevziye EKER
Indexed
Email amisos.dergi@gmail.com
Phone No. 05414531299
Cosmos Impact Factor
Journal Description

AM?SOS Dergisi; 2016 y?l?ndan itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aral?k aylar?nda olmak üzere y?lda iki say? olarak yay?mlanmaktad?r. Yay?n Kurulu karar?yla Özel Say? olarak da yay?mlanabilmektedir. AM?SOS Dergisi Aral?k ve Haziran olmak üzere y?lda iki say? olarak ?imdilik sanal ortamda yay?mlanan uluslararas? hakemli bir dergidir. Derginin yay?n, içerik, kapsam ve düzeni ile ilgili kararlar yay?n kurulu üyelerinden gelen teklifler do?rultusunda yay?n kurulu ba?kan? taraf?ndan al?n?r.