Journal Detail

Journal Name
ISSN (P) 2667-8764
ISSN (O) 2667-8764
Country Turkey
Frequency Bi-Annual
Journal Discipline
Area of specialization
Organization
Journal Language
Year of First Publication 2019
Web Site www.dergipark.org.tr
Editor Selim Ta?kaya
Indexed
Email muh.semihtaskaya@gmail.com
Phone No. 05375602963
Cosmos Impact Factor 2019 : 2.712
Journal Description

Türkiye Do?u Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek Fen Mühendislik ve Tasar?m Dergisi / Turkey's first and only (IJEASED) Science Engineering and Design Journal of the Eastern Anatolia Region. (ISSN: 2667-8764) Uluslararas? Do?u Anadolu Fen Mühendislik ve Tasar?m Dergisi 2019 y?l?n?n May?s ay?nda kurulmu? olup, dergi kapsam?; fen mühendislik, tasar?m ve teknoloji ile ilgili tüm konulardaki orijinal ara?t?rmalardan olu?ur. Bilim ve teknolojinin çe?itli alanlar?nda orijinal ara?t?rma makaleleri, güncel derlemeler, konferans bildirileri, teknik notlar, bilimsel yorumlar ve k?sa ileti?im notlar? yay?na kabul edilir. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Temmuz ve Aral?k aylar?nda olmak üzere y?lda 2 kez çevrimiçi ortamda yay?mlan?r. Derginin yay?n dili Türkçe ve ?ngilizce'dir. Yay?nlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler taraf?ndan de?erlendirilir. Makaleler en az iki hakem taraf?ndan kör hakemlik uygulamas?yla de?erlendirilmektedir. Makaleleri de?erlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Ayn? ?ekilde yazarlar?n isimleri de hakemlere bildirilmez. Dergiye yay?nlanmak için gönderilen her bir makaleye DOI numaras? verilmekte ve makalelerden herhangi bir de?erlendirme ve ba?vuru ücreti al?nmamaktad?r.