Journal Detail

Journal Name
ISSN (P) 2687-6590
ISSN (O) 2687-6590
Country Turkiye
Frequency Bi-Annual
Journal Discipline
Area of specialization
Organization
Journal Language
Year of First Publication 2019
Web Site www.dergipark.org.tr
Editor murat yakar
Indexed
Email myakar@mersin.edu.tr
Phone No. 05074375581
Cosmos Impact Factor 2019 : 4.321
2019 : 2.100
Journal Description

urkiye Fotogrametri Dergisi bilim ve teknolojideki geli?melere paralel olarak Fotogrametri alan?ndaki yeniliklerle ilgili yap?lan çal??malar? yay?nlayan bir dergi olup derginin yay?n dili TURKCE dir. TUrkiye Fotogrametri Dergisi :Hava Fotogrametrisi, Yersel Fotogrametri, Insans?z hava araçlar? (IHA) uygulamalar?, Mobil haritalama uygulamalar?, Fotogrametrik sensor kalibrasyonu, 3D sensor teknolojisi, Fotogrametrik amaçl? Görüntü i?leme (Görüntü e?leme, detay ç?karma, radyometrik yöntemler, s?n?fland?rma), 3D modelleme ve yeniden olu?turma, Nokta bulutu i?leme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yoneltme i?lemleri, Havai Nirengi, 3D amaçl? veri taban? modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yay?nlamaktad?r.Türkiye Fotogrametri Dergisi Haziran ve Aral?k aylar? olmak üzere y?lda iki kez yay?nlan?r.